Main menu:


Ajankohtaista

Uutisarkisto

Katso myös

Darko Aleksovski: Inbox 1 28.4.-20.5. (lisäys)Kirjoitettu: 18.5.2012

Lisäys Darko Aleksovskin Inbox 1 -tiedotteeseen

Darko Aleksovski
Inbox 1
28.4.- 20.5.

Voit olla yhteydessä Darko Aleksovskiin sähköpostin, Facebookin ja Skypen kautta. Pispalan nykytaiteen keskuksen Hirvitalon tietokoneen avulla, kotoasi käsin tai mistä tahansa.

Yhteystiedot:

sähköposti: darko.gregor.aleksovski [at] gmail.com
Facebook: Darko Aleksovski (kts. Hirvitalon kaverilista muiden samannimisten joukosta erottamiseksi)
Skype: teodor.sandevski

Inbox 1 on pitkän, taiteilijan ja yleisön välistä kommunikaatiota käsittelevän projektin aloitusosio. Projektin ensimmäinen osio (numero 1, seuraava tulee olemaan numero 2 ja niin edelleen) tapahtuu avoimena online-keskusteluna näyttelyn aikana tietokoneen ja internetyhteyden välityksellä. Yleisö voi olla taiteilijaan yhteydessä tämän ajan kuluessa, joka päivä, kunnes näyttely sulkeutuu. Yleisö voi ottaa taiteilijaan yhteyttä myös muiden välineiden avulla, jolloin kukin voi päättää miten ottaa yhteyttä. Tämä voidaan tehdä sosiaalisten verkostojen, viestintävälineiden ja sähköpostin kautta.

Hanke asettaa kyseenalaiseksi sen, miten viestintä välittyy ja miten tämä vaikuttaa taiteilijan ja yleisön väliseen monimutkaiseen suhteeseen. Tämä tiedonanto välittyy yleensä taideteoksen välityksellä, jolloin taiteilijalla on usein vain itseensä viittaava asema ja jossa yleisön kommentit eivät ole kriittisesti heijastelevia, taiteilija esiintyy vain näyttelyn avajaisissa ja jossa kaikki sekundaariset prosessit tapahtuvat gallerian välityksellä (taideteoksen lainaaminen, ostaminen ja myyminen, yhteydenpito taiteilijaan jne.). Projekti pyrkii luomaan tilan, jossa yleisö voi kertoa taiteilijalle mistä tahansa, lähettää tai kysyä taiteilijalta lausuntoa tai lähettää kuvia online-tilassa.

Tämä idea on muodostunut joidenkin instituutiokriittisten teorioiden pohjalta, jotka käsittelevät taidesysteemien ja laitosten käytäntöjä tietyssä sosiaalisessa kontekstissa. Idean taustalla on myös Duchampin lausunto siitä, että myös yleisö on luovassa toiminnassa merkittävä subjekti. Tällainen kommunikaatio on kuitenkin täysin erilaista jokapäiväisestä viestinnästämme, erityisesti koska se on paikkasidonnaista.

Suunniteltu tulos on luoda arkisto kaikista keskusteluista, viesteistä ja mahdollisesti myös visuaalisesta materiaalista. Arkisto luodaan ilman mitään valintaa säästäen täten kaiken materiaalin merkityksellisenä, valmiina, näytteille asetettavana ja tulkittavana erilaisissa konteksteissa..

Information update to Darko Aleksovski’s Inbox 1

Darko Aleksovski
Inbox 1
28th of April to 20th of May

You can be in touch with Darko Aleksovski with email, Facebook or Skype with the computer in Center of Contemporary Art Pispala, at home or wherever you want.

Contact information:

email: darko.gregor.aleksovski [at] gmail.com
Facebook: Darko Aleksovski (see Hirvitalo’s friend list in Facebook)
Skype: teodor.sandevski

Inbox 1 is an initiation of a long-term project that deals with the basic communication between the artist and the audience. The first part of the project (marked with 1, the next one should be 2 and so on) is set as open online conversation during the time of the exhibition and is done through computer/ Internet connection. The audience can contact me within this time frame, everyday, until the exhibition space is closed. Beside the computer, there will be a note with all my contact information, available to everyone who visits the space, so each person can choose how to contact me. This can be done through several social networks, communication tools and email.The project questions the way this communication is mediated and how this affects the complex relation between the artist and the audience.  This communication is usually mediated by the artwork, often leaving the artist with nothing but a self-referential position in which: the audience’s comments are not critically reflective, the artist is present only at the exhibition opening and every secondary process is mediated by the gallery (artwork loans, buying and selling, artist contact etc). In this direction the project aims to create a space where the audience can talk to me about anything, send/ask me for a statement or send me images online.

The idea is generated from some institutional critique theories that deal with relations in the art system and institutional policies in a specific social context. It also evolves from Duchamp’s statement that the audience is also a relevant subject in the creative act. However, this communication is utterly different from our everyday communication, generally because it is site-specific.

The planned outcome is creating an archive from all conversations, messages and possibly visual material. The archive will be created without any selection, thus preserving all material as relevant, ready to be presented, exhibited and interpreted in different contexts..