Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

Linda Mattila:avajaiset la 29.10.klo 18Kirjoitettu: 27.10.2016

Linda Mattila: Mind Over Matter
29.10.-22.11.2016

Avajaiset lauantaina 29.10. klo 18 alkaen. Avajaisissa esiintyy Julia Kukkonen. Tervetuloa!

Satoja vuosia uskoimme ihmisen muodostuvan mielestä ja ruumiista, jotka ovat erillisiä olioita. Tähän käsitykseen olemassaolomme dualistisuudesta vaikutti vahvasti René Descartes 1600-luvulla muotoillessaan mieli-ruumis-ongelman. Psykofyysisellä ongelmalla tarkoitetaan kysymystä siitä, kuinka fyysiset aivot voivat olla vuorovaikutuksessa ei-fyysisen tietoisen mielen kanssa. Nykyään ajattelu ihmisen dualistisuudesta on jo kyseenalaistettu ja alettu esittää teorioita mielen ja ruumiin yhteydestä. Esimerkiksi Maurice Merleau-Ponty nousi kritisoimaan vastakkainasettelua ja esitti ihmisen ykseytenä, jossa ruumis ei voi olla vain objekti eikä subjekti voi olla ruumiiton tietoisuus.

Vallitsevassa länsimaisessa kulttuurissa ruumis on keinotekoisesti erotettu mielestä ja ruumista painotetaan objektina. Tarve itsen representaatioon kuvien kautta on lisääntynyt ja siksi ajassamme on enää vähän kysymys ruumiin primitiivisistä tarpeista, haluista ja tunteista ja enemmänkin kyse ruumiin kuvista ja niihin liittyvistä vaateista sekä haluista. Ruumiin kuvallistuminen ja kulttuurin materiakeskeisyys ovat johtaneet siihen, että fyysisiä tuloksia tuottamattomien asioiden tekemistä pidetään hyödyttömänä ja ihailtavaksi on tullut ajatus tai kuva ruumiista, joka ei ikäänny eikä tarvitse esimerkiksi lepoa tai ruokaa.

Materiakeskeisyys on korostanut myös ihmisen määrittelyä ja arvottamista ensisijaisesti ruumiin näkyvyyden kautta. Tämä lisää ristiriitaista tunnetta identiteetistä silloin, kun ulkoinen olemus ei vastaakaan sisäistä mielikuvaa itsestä. Kehon harjoittaminen on yleistä ja hyväksyttyä, mutta mielen harjoittaminen vieraampaa, vaikka useat fyysiset muutokset lähtevät ensin nimenomaan mielen tasolta. Kuinka suuri mielen, sisäisen todellisuutemme, vaikutus oikeastaan onkaan kokemukseemme ulkoisesta todellisuudesta? Ohjaako mieli ruumiillista käytöstämme vai toisinpäin? Mikä on mielen ja ruumiin suhde prosessissa, jossa tavoitteena on muutos tavassa, käytöksessä, tunteissa, olemassaolon kokemuksessa?

Näyttelyssä aihetta lähestytään filosofisista ja empiirisistä lähtökohdista. Se koostuu videoteoksesta sekä sarjasta maalauksia, jotka ovat syntyneet huomioista ja tunteista liittyen mielen ja ruumiin yhteyteen sekä vaikeuksista sen löytämiseen. Teoksissa kohdataan kehomme osana fyysistä todellisuutta, jossa kaikki materia on jatkuvassa liikkeessä, sekä kyseenalaistetaan todellisuutemme rajautuminen fysikaalisen tilan ja ajan ehdottomuuteen.

lindamattila.com

Opening on Saturday 29.10. starting at 6 pm. Julia Kukkonen will perform at the opening. Welcome!

For hundreds of years we have believed that a human consists of a mind and a body that are separate entities. The concept known as dualism was highly influenced by René Descartes in the 17th century when he defined the mind-body problem. It is a psychophysical problem about explaining how the physical brain can interact with the non-physical conscious mind. Nowadays the dualistic idea of humans being constructed from an unattached mind and body has already been questioned and theories about connections between the two have occurred. For example, Maurice Merleau-Ponty stood out to criticize Cartesian dualism. He presented humans as a unity in which the body cannot be only an object and the subject cannot be a bodiless consciousness.

In the prevailing western culture, the body has been artificially separated from the mind and the body is emphasized as an object. The need to represent oneself through pictures has increased and today the question is rarely about the body’s primitive needs, cravings or feelings and more about demands and desires concerning body image. The body becoming a measure of success in a material centric culture has led to a stance where it is considered useless to do things that are not producing physical results. The effect can also be seen in the development of an ideal picture or thought of an ageless body that does not for example need food or rest.

Material culture has also emphasized dependence on physical appearance. A contradictory feeling of one’s physical appearance and mental image not lining up is created. It is common and accepted to train your body but training your mind is more unfamiliar even though many physical changes first start from changes in your mentality. How much does our inner reality impact our experience of the outer reality? Is our mind in control of our physical behavior or the other way around? What is the relation between the mind and the body in a process where the aim is to change a habit, a behavior, a feeling or experience of existence?

In the exhibition the approach to this theme is based on philosophy and empirical research. It consists of a video piece and a series of paintings that are created from observations and feelings about the connection between mind and body. The artwork confronts that our body is a part of the physical reality where all material is constantly moving and it questions if that reality is limited by physical time and space.

lindamattila.com