Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

Hitaan matkustamisen ja kestävän kulttuurivaihdon ohjelma – Slow Travel and Sustainable Cultural Exchange Program


(In English see below)
Pispalan nykytaiteen keskus Hirvitalon hitaan matkustamisen ja kestävän kulttuurivaihdon ohjelmassa etsimme välineitä ja tapoja urbaanissa ympäristössä toteutuvaan omavaraisuuteen, kestävien arjen käytäntöjen, tietojen, taitojen sekä välineiden jakamiseen. Kulttuuritapahtumien tuottamisessa painotetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän, kansainvälisen, ja kansallisia vähemmistöjä huomioivan kulttuurivaihdon roolia. Ohjelmamme huomioi aktiivisesti teoksia ja projekteja, joissa ympäristövastuulliset näkökohdat on otettu huomioon tai ne ovat itse tutkimuksen keskiössä.

2019 alkaneen ilmastokattokampanjamme avulla kulttuurikeskus siirtyy lähivuosina nykyaikaisiin energiaratkaisuihin. Kampanja pyrkii omalla esimerkillään edistämään keskustelua kulttuuritilojen kestävästä käytöstä, minkä toivotaan vaikuttavan myös julkiseen päätöksentekoon.
Yhteistyötaiteilijoita kannustetaan lentämisen sijasta käyttämään vähäpäästöisempiä maantie- / meri- ja rautatiereittejä, yhteiskuljetuksia ja välttämään mahdollisuuksiensa mukaan polttomoottoritekniikkaa.

Myös videokonferenssien, ja etätaiteen eri muodot sekä arkimatkojen hiilineutraalius ovat osa projektia. Etätyön ja -taiteen muodot tulivat ajankohtaisiksi korona- epidemian ilmi tullessa. Projektin tarkoituksena on löytää ratkaisuja tutkimusta ja luovia aloja sekä teknologiaa yhdistämällä. Kulttuurivaihto-ohjelmaa tukee Koneen säätiö yhtenä Ympäristövastuulliset kohtaamiset-2020 projekteista.

***

Pispala Center for Contemporary Art In Hirvitalo’s Slow Travel and Sustainable Cultural Exchange program, we look for tools and ways to become self-sufficient in an urban environment, to share sustainable everyday practices, knowledge, skills and tools. Emphasis is placed on the role of ecologically and socially sustainable, international and national minority cultural exchanges in the production of cultural events. Our program actively takes into account works and projects in which environmental aspects have been taken into account or are at the heart of the research itself.

With the help of our climate ceiling campaign that began in 2019, the cultural center will move to modern energy solutions in the coming years. By its own example, the campaign aims to promote the debate on the sustainable use of cultural spaces, which is also expected to influence public decision-making.

Instead of flying, co-artists are encouraged to use lower-emission road / sea and rail routes, public transport and to avoid internal combustion engine technology where possible.

The various forms of video conferencing and distance art, as well as the carbon neutrality of everyday travel, are also part of the project. Different forms of teleworking and distance art forms became topical when the corona epidemic emerged. The aim of the project is to find solutions by combining research and creative fields with technology. The Culture Exchange Program is supported by the Kone Foundation as one of the Environmentally Responsible Encounters-2020 projects.