Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

Pispalan kulttuuriyhdistyksen säännöt – Rules of the Pispala Cultural Association


1. Yhdistyksen nimi on Pispalan Kulttuuriyhdistys ry ja sen kotipaikka on Tampere.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on tukea, edistää ja ylläpitää taiteellisia kulttuuriharrasteita.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

* hallinnoi Pispalan Nykytaiteen Keskusta, joka ei ole tiettyyn paikkaan sitoutunut toimija, jonka joku voi omistaa, vaan käsitteellinen olio, joka nimensä mukaan kytkeytyy tavalla tai toisella Pispalaan sekä Pispalan kulttuuriyhdistykseen.

* järjestää kulttuuri-, keskustelu- ja koulutustilaisuuksia sekä kursseja ja juhlia

* harjoittaa tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa

* tekee aloitteita eri viranomaisille

* järjestää jäsenilleen tutustumis- ja opintomatkoja

* toimii yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys

* harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteuttamiseen tai jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.

* ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

* hakee apurahoja

* omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

* harjoittaa kahvilaliikettä yhdessä toimipaikassa

* toimeenpanee asiaomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä ja arpajaisia.

3. Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6 muuta varsinaista jäsentä sekä 7 varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Yhden henkilön yhtäjaksoiset hallituskaudet rajataan neljään.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

Tilinkäytöstä päättää vuosikokous.

9. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

10. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, henkilökohtaisesti jaetulla kirjallisella kokouskutsulla tai kirjeellä.

11. Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

***

1. The name of the association is the Pispala Cultural Association and its domicile is Tampere.

2. The purpose of the association is to support, promote and maintain artistic cultural activities.

In order to achieve its purpose, the association

* manages the Pispala Center for Contemporary Art, which is not an actor committed to a certain place that someone can own, but a conceptual entity that connects to Pispala and the Pispala Cultural Association in one way or another.

* organizes cultural, discussion and educational events as well as courses and celebrations

* conducts research, information and publication activities

* makes initiatives for various authorities

* organizes study and study trips for its members

* co-operates with other organizations.

In order to support its activities, the association

* carries out a business or gainful activity which is directly related to the fulfillment of its purpose or which must be considered to be of financial value.

* receives grants, donations and wills

* applies for grants

* owns immovable and movable property necessary for its operations

* operates a café in one location

* executes the relevant fundraisers and lotteries after obtaining the relevant permit.

3. Anyone who accepts the purpose and rules of the association can join the association.

Members are approved on application by the board of the association.

4. A member has the right to resign from the association by notifying the board or its chairman in writing or by notifying the resignation at the meeting of the association for entry in the minutes.

The Board may dismiss a member from the association if the member has not paid or otherwise failed to pay the obligations to which he or she has committed by joining the association or has significantly damaged the association or no longer meets the membership conditions specified in law or the association’s rules.

5. The amount of the membership fee and annual membership fee to be charged to members shall be decided by the Annual General Meeting.

6. The affairs of the Association are managed by the Board of Directors, which consists of the Chairman and 6 other members and 7 alternates elected at the Annual General Meeting.

The term of the Board is between annual meetings.

The Board of Directors elects a Deputy Chairman from among its members and employs a Secretary, Treasurer and other necessary staff from among its members.

Continuous terms of office for one person are limited to four.

The Board of Directors convenes at the invitation of the Chairman or, in his absence, the Deputy Chairman, when they deem it necessary or when at least half of the members of the Board request it.

A quorum is reached when at least half of its members, including the chairman or vice-chairman, are present. Voting shall be by simple majority. In the event of a tie, the chairman shall have the casting vote, but the election shall be by lot.

7. The name of the association shall be written by the chairman, vice-chairman, secretary or treasurer of the board, two together.

8. The financial year of the Association shall be the calendar year.

The financial statements with the necessary documents and the annual report of the Board of Directors must be submitted to the auditors no later than three weeks before the Annual General Meeting. The auditors must give their written statement to the Board no later than two weeks before the Annual General Meeting.

The use of the accounts is decided by the annual meeting.

9. The annual general meeting of the Association shall be held on a date to be determined by the Board in January-May.

An extraordinary meeting is held when the meeting of the association so decides or when the board deems it necessary, or when at least one-tenth (1/10) of the voting members of the association so request in writing from the board for a matter specifically notified. The meeting shall be held within thirty days of the request to hold it to the Board.

At the meetings of the Association, each member shall have one vote.

Unless otherwise provided in the rules, the decision of the meeting of the association shall be the opinion supported by more than half of the votes cast. In the event of a tie, the chairman of the meeting shall have the casting vote, but the election shall be by lot.

At the meeting of the Board of Directors or the Association, participation in the meeting may also be attended by post or by means of a telecommunications connection or other technical aid during or before the meeting.

10. Meetings of the Association shall be convened by the Board at least seven days before the meeting at the e-mail address provided by the member, by personal written invitation to the meeting or by letter.

11. The association’s annual meeting, the following matters:

1. Opening of the meeting

2. Election of the chairman, secretary, two examiners of the minutes and, if necessary, two scrutineers

3. The legality and quorum of the meeting

4. The accepted procedure of the meeting

5. the financial statements, annual report and the auditors

6. decided fixing the annual accounts and the discharge for the board and others responsible

7. adopt the action plan, income and expenditure, as well as subscription and membership fee magnitude of

8. The selected Chairman of the Board and other members

9. The election of one or two auditors and deputy auditors

other matters mentioned in the summons 10.processed

Ifif a member of the association wishes to have a matter before the annual meeting of the association, he or she must notify the board in good time so that the matter can be included in the notice of the meeting.

12. The decision to amend the rules and dissolve the association shall be taken at a meeting of the association by a majority of at least three-quarters (3/4) of the votes cast. The invitation to the meeting must mention the amendment of the rules or the dissolution of the association.

Upon the dissolution of the Association, the funds of the Association shall be used to further the purpose of the Association as determined by the meeting deciding on the dissolution. When an association is wound up, its assets will be used for the same purpose.