Main menu:


Ajankohtaista

Katso myös

Näyttely- ja tapahtumahaku 2024 – Open Call for Exhibitions and Events 2024


(In English below)

// HUOM! Hakuaikaa on jatkettu tammikuun loppuun! / Please note: Open Call deadline has been extended until end of January. //

Hirvitalon vuoden 2024 haun teemana on KUPLA PUHKEAA – Empatia ja myötätuntoinen toiminta. Teema on tarkoitettu suuntaviivoiksi ja inspiraatioksi hakuun. Toiveenamme on pitää haku mahdollisimman avoimena ja ehdotukset voivat pohjautua siksi myös muihin aiheisiin. Haku on avoinna 31.1.2024 asti. Hakemukset lähetetään sähköpostitse, hakuohjeet löytyvät tekstin lopusta.

Näyttelyhaun teema

Näyttelyvuoden 2024 teemana on KUPLA PUHKEAA  –  Empatia ja myötätuntoinen toiminta. Teeman kautta haluamme nostaa näkyviin ajankohtaisen tilanteen kannalta tärkeitä aiheita ja lähestymistapoja. Teeman voi tulkita vapaasti. 

Empatiakyky mahdollistaa samaistumisen toisen ihmisen, ryhmän tai eliön kokemuksiin, tai esimerkiksi luonnon tilanteeseen. Myötätuntoisesti toimiessamme otamme huomioon toisen kokemuksen maailmasta. Sekä empatiakyky että myötätuntoinen toiminta ovat yhteisöjen toiminnan ja hyvinvoinnin kannalta olennaisessa roolissa. Miten taide voi auttaa tuntemaan myötätuntoa tai luomaan herkkyyttä toisen kokemukselle? 

Samaistumisen kokemukset voivat olla yksi reitti taiteen avulla vaikuttamiseen. Helena Kekkonen kirjoittaa teoksessaan Rauhan siltaa rakentamassa (Like 2015) “Humanismini pohjana on tavoite toimia ´taistelevana, radikaalina humanistina´, mikä tarkoittaa pyrkimystä aktiiviseen vaikuttamiseen maailman rakenteelliseen ja avoimen väkivallan vähentämiseksi ja poistamiseksi. Jatkuvalla rauhaa edistävän taiteen käytöllä voi yrittää säilyttää herkkyyttä sekä toisaalta kehittää rohkeutta nykyisistä poikkeavien ratkaisujen etsimiseen yhteiskunnan ongelmiin.” 

Omasta kokemuksesta poikkeavien kertomusten ja kokemusten vastaanottamisen sekä myötätuntoisen toiminnan kannalta herkkyys ja samaistuminen ovat tärkeässä osassa. Omaa empatian tuntemista on mahdollista myös tarkastella ja laajentaa. Filosofi Martha Nussbaum on kehittänyt kuvaavan empatiapiirin käsitteen. “Marthan tutkimusten mukaan omaa empatianpiiriään voi laajentaa esimerkiksi tarinoiden ja draaman avulla.” kirjoittaa Rauhankasvattaja Hanna Niittymäki kirjansa Ihmisiksi elämisen taito (Umpihanki 2021, s.62) luvussa Empatia ja myötätunto. Niittymäki pohtii empatian tuntemisen tapoja:

“…se mihin tulisi pyrkiä ollakseen parempi ihminen, on reflektiivinen empatia. Sen mukaan ihminen pyrkii ymmärtämään toista ihmistä tämän lähtökohdista käsin (ei siis kuten projektiivisessa empatiassa omista lähtökohdistaan käsin), mutta reflektioon kuuluu myös metataso, jolla ihminen tarkkailee omaa empatian tuntemisen tapaansa.” … “…empatiaa on helpompi tuntea itseä muistuttavia ihmisiä kohtaan ja niitä, jotka ovat läheisiä tai lähellä. Reflektiivinen empaatikko haastaa itsessään nämä taipumukset ja pyrkii aktiivisesti kasvattamaan empatian kohteiden joukkoaan.“ (Ihmisiksi elämisen taito, s.61)

Raili Keränen-Pantsu kuvaa Nussbaumin ‘narratiivisen mielikuvituksen’ käsitettä Helsingin yliopiston Rauhankasvatus opetuksessa -hankkeen kouluille kehittämässä oppaassa näin: “Nussbaum kirjoittaa narratiivisesta mielikuvituksesta, jonka hän näkee olevan tärkeä kansalaisyhteiskunnan rakentumisen kannalta. Nussbaumille (2002) narratiivinen mielikuvitus on kykyä asettua toisen asemaan: millaista olisi olla toisen ihmisen kengissä ja ymmärtää tunteita ja toiveita mitä kyseisellä henkilöllä voisi olla. Tämä on Nussbaumin mielestä tärkeää useasta syystä. Ensinnäkin hän näkee tämän rakentavan pohjaa maailmankansalaisuudelle, joka nousee yksilön oman näkökulman yläpuolelle näkemään asioita yhteiskunnallisesta ja globaalista näkökulmasta. Toisekseen Nussbaum korostaa, että narratiivinen mielikuvitus ja kyky asettua toisen ihmiseen asemaan tukee yhdenvertaisuutta ja ehkäisee syrjintää …” (Nussbaum, M. (2002) Education for Citizenship in an Era of Global Connection. Studies in Philosophy and Education 21: 289–303.)

Hirvitalon vuoden 2024 näyttely- ja tapahtumahaussa toiveenamme on luoda avoimesti tiloja ja paikkoja ‘kuplien puhkeamiselle’  –  kohtaamiselle, samaistumiselle ja lisääntyvälle ymmärrykselle sekä yksittäisten ihmisten, yhteisöjen että esimerkiksi tiedollisten kuplien välillä. Se mitä erilaiset kuplat ovat  –  tai minkä kuplien ehkä olisi hyväkin puhjeta  –  on hakijoiden vapaasti tulkittavissa. 

Yksi vuoden 2024 haun painopisteistämme on yhteisöllisyydessä sekä muiden kotimaisten ja ulkomaisten taideyhteisöjen kutsumisessa Hirvitalolle toteuttamaan näyttelyitä, tapahtumia tai yhteistyöprojekteja. Vuoden aikana tavoitteena on järjestää myös toimintaa nuorille ja nuorten kanssa sekä sukupolvien välistä taidetoimintaa.

Toivotamme kaikki tervetulleiksi osallistumaan hakuun ja jakamaan vuoden 2024 kanssamme! 

HAKUOHJEET

Vuoden 2024 haussa voi ehdottaa näyttelyä tai vuoden ajalle sijoittuvaa tapahtumaa talon sisätiloihin, pihalle tai puutarhaan. Näyttelyn lisänä ehdotukseen voi kuulua samalle ajalle myös muuta näyttelyyn liittyvää ohjelmaa tai taidepainotteisia prosesseja, kuten työpajoja, performansseja tai videonäytöksiä. Hirvitalon puutarhaa ja pihaa sekä esiintymislavaa on mahdollista käyttää ehdotuksissa näyttely- ja tapahtumatilana erityisesti kesäaikaan.

Hirvitalolla on kolme näyttelyhuonetta: alakerrassa yksi 16m² huone ja yläkerrassa kaksi 12m² huonetta. Näyttelyajat ovat kestoltaan kolme viikkoa. Näyttelytiloista ei peritä vuokraa. Näyttelynpitäjälle (yksilö tai ryhmä) maksetaan kulukorvaus, jonka suuruus vahvistuu myöhemmin keväällä. 

Tapahtumatilan käyttö on maksutonta kun tapahtuma, työpaja, luento, tms. on kaikille avoin. Tapahtumien tulee olla pääsymaksuttomia, mutta kävijöiltä voi kerätä pieniä materiaalimaksuja tai vapaaehtoisia lahjoituksia. Kustannukset tulee ilmoittaa etukäteen tiedotusmateriaaleissa. (Huom: tapahtumia voi Hirvitalolle ehdottaa koko vuoden ajan sähköpostitse tai käymällä viikoittaisessa talonkokouksessa.)

Lähetä vapaamuotoinen hakemus Hirvitalon sähköpostiin hirvitalo.gallery(a)gmail.com 31.1.2024 klo 24 mennessä otsikolla “Näyttelyhaku 2024”. Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

– Näyttely- tai tapahtumasuunnitelma 

(sisältäen haetko näyttelylle yhtä huonetta, yläkerran kahta huonetta vai koko tilaa. Mainitse myös mahdolliset toiveet näyttelyajan/tapahtuman ajankohdasta. Haussa olevat näyttelyajat sijoittuvat maaliskuusta joulukuuhun 2024.)

– Kuvia teoksista 5–10 kpl, videoista linkki (näyttelyhakemuksiin)

– CV(-t) (näyttelyhakemuksiin)

Näyttelyt valitsee PNTK-Hirvitalon vaihtuva näyttelytyöryhmä. Työryhmän tavoitteena on varmistaa erilaisten teosten esille pääsy sekä laadukas ja mielenkiintoinen näyttelykalenteri koko vuodelle. Näyttelyiden valinnassa huomioimme kulttuurisen moninaisuuden.

Näyttelyiden ripustus tapahtuu tiistaista perjantaihin ja avajaisia vietetään lauantaina. Näyttelyn purkaminen alkaa viimeisenä päivänä eli sunnuntaina gallerian mentyä kiinni ja jatkuu maanantain ajan. Avajaispäivänä talolla järjestetään jokalauantaiseen tapaan perinteinen Hirvitalon kansankeittiö, jossa on tarjolla vegaanista ruokaa 4–10€ hintaan. Lisäksi lauantaisin järjestetään usein esityksiä, konsertteja ja muuta esittävää taidetta. Näyttelynpitäjät saavat halutessaan myös tarjota ohjelmaa avajaisiin tai suunnitella avajaistensa ohjelman.

Hirvitalolla noudatetaan turvallisen tilan sääntöjä. Talon saavutettavuustiedot löytyvät nettisivuiltamme. 

Kuva: Samara Doole / Unsplash (kuva on rajattu udelleen)

*** *** ***

Hirvitalo – Pispala Center of Contemporary Art Open Call for exhibitions and events 2024

The theme of Pispala’s contemporary art center Hirvitalo’s 2024 open call is BUBBLES BURST – Empathy and compassionate action. The theme is intended as a guideline and an inspiration for applicants, and submissions based on subjects outside the theme will also be accepted. Submission deadline is January 31st 2024. The exhibition times available range from between February and December 2024. Detailed instructions for applying can be found at the end of this text.

Theme description

The theme of the open call 2024 is BUBBLES BURST – Empathy and compassionate action. Through the theme, we wish to highlight topics and approaches that we see as important in the current situation. The theme can be interpreted freely.

Empathy allows one to identify with the experiences of another person, group or organism, or, for example, the state of environment. When we are act with compassion, we take into account another experience of the world. Both empathy and compassionate action play an important role in the wellbeing of people and communities. How can art help to feel compassion or create sensitivity to the experience of another?

Experiences of identification can be one route to influencing through art. Helena Kekkonen writes in her book Rauhan siltaa rakentamassa (Building the Bridge of Peace, Like 2015, translated from Finnish) “My humanism is based on the goal of acting as a ‘fighting, radical humanist’, which means striving to actively influence in reducing and eliminating the structural and open violence in the world. By continuously using peace -promoting art we can try to maintain sensitivity and, on the other hand, develop courage to find different solutions to the problems of society. ”

In terms of receiving narratives and experiences that differ from one’s own experience, sensitivity and identification play an important part. It is also possible to examine and expand your own sense of empathy. Philosopher Martha Nussbaum has written about the circle of empathy. “According to Martha’s research, you can expand your own circle of empathy with, for example, stories and drama.” writes peace educator Hanna Niittymäki in her book Ihmisiksi elämisen taito (The art of living as people, Umpihanki 2021, p.62). Niittymäki reflects on the ways of feeling empathy:

“…what you should strive for in order to be a better person is reflective empathy. According to it, a person tries to understand another person from their own starting points (so not, as in projective empathy, from their own starting points), but reflection also includes a meta-level on which a person observes his own way of feeling empathy.” … “…it’s easier to feel empathy towards people who resemble yourself and those who are close or nearby. A reflective empath challenges these tendencies in themself and actively strives to increase their number of objects of empathy.” (The art of living as people, p.61)

Raili Keränen-Pantsu describes Nussbaum’s concept of ‘narrative imagination’ in the guide for schools developed by the Peace Education project of the University of Helsinki as follows:

“Nussbaum writes about narrative imagination, which she sees as important for the construction of civil society. For Nussbaum (2002), narrative imagination is the ability to put yourself in another person’s position: what it would be like to be in another person’s shoes and understand the feelings and wishes that the person in question might have. According to Nussbaum, this is important for several reasons. First of all, she sees this as building the foundation for world citizenship, which rises above the individual’s own perspective to see things from a social and global perspective. Secondly, Nussbaum emphasizes that narrative imagination and the ability to put oneself in another person’s position supports equality and prevents discrimination…” (Nussbaum, M. (2002) Education for Citizenship in an Era of Global Connection. Studies in Philosophy and Education 21: p. 289–303, translated from Finnish)

In the Hirvitalo 2024 call for exhibitions and events, our wish is to create spaces and places for encounters, identification and increasing understanding between individuals, communities or, for example, between different ways of thinking or seeing the world. What the different bubbles are – or which bubbles might be even good to burst – can be freely interpreted by applicants.

One of our priorities of 2024 call is in inviting other art communities to Hirvalo to carry out exhibitions, events or collaborative projects, both from Finland and from abroad. During the year, the aim is also to organize activities or workshops for young people and with young people, as well as to organise intergenerational art activities.

We welcome all to participate and share with us the year 2024!

INSTRUCTIONS FOR SUBMISSION

Exhibition or event applications may be submitted for an individual artist, a group of artists/collective, or a curated exhibition of artists.

Hirvitalo has three exhibition rooms: one 16m² room downstairs and two 12m² rooms upstairs. Artists may apply for a three week exhibition period. Program or art-oriented processes related to and during the time of your exhibition, for example workshops, performances or video projections, may also be suggested. The garden, the yard and a performing stage outside are available for the purposes of event and exhibition use, especially in the summertime. 

The exhibition period Pispala Center of Contemporary Art will pay a small compensation for the exhibition costs for each exhibiting artist or group based on delivered receipts. The amount of the compensation will be announced later.

Using Hirvitalo premises for organising public events, workshops, lectures, etc. is free of charge. Events at Hirvitalo must have free entry, though voluntary donations or small payments for material costs may be collected. The costs should be mentioned in the advertising materials beforehand. (Note, that event suggestions can also be made later during the year through email or by visiting Hirvitalo house meeting on Tuesdays.)

Send a free-form application to Hirvitalo’s email hirvitalo.gallery(at)gmail.com by midnight January 31st 2024 with a title “Open Call 2024”. The exhibition application must include the following information:

-Plan of exhibition or event (for exhibitions including whether you apply for one room, two upstairs rooms or the whole space)

-5–10 images from the works or a link to the video (for exhibitions)

-CV(s) (for exhibitions)

The exhibitions will be chosen by PCCA-Hirvitalo’s exhibition workgroup. The aim of the workgroup is to ensure exposure for a diverse range of artworks as well as an intriguing exhibition calendar for the year 2024. In choosing exhibitions we pay attention to cultural diversity.

The hanging time for exhibitions is from Tuesday to Friday. Openings are on Saturdays. Dismantling of the exhibition starts on the last Sunday after the gallery is closed and continues until Monday evening. On the opening day, the usual Saturday folk’s kitchen takes place, which serves vegan food for 4–10€. In addition, performing arts, concerts or other performances are organised from time to time on Saturdays. The exhibiting artists are welcome to suggest and provide content for the opening day’s program, or plan the program of the opening day.

Safe Space Guidelines are being followed at Hirvitalo. Accessibility info of Hirvitalo can be found on our website.

Image: Samara Doole / Unsplash